Uprava za probacijo

Uprava za probacijo je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Ustanovljena je bila 1. januarja 2018, s svojim delovanjem je začela 1. aprila istega leta, in sicer s ciljem izvrševanja kazni in ukrepov v skupnosti.

Probacija pomeni izvrševanje kazni v skupnosti namesto v zaporu, katere glavni namen je, da kaznovana oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, kar vpliva tudi na zmanjševanje zaporske populacije in večjo varnost v družbi. Prav tako si prizadeva za bolj humano ter učinkovito obravnavo storilcev kaznivih dejanj.

Uprava za probacijo je sestavljena iz centralne enote s sedežem v Ljubljani in petih probacijskih enot s sedeži v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Novem mestu. Probacijske enote izvršujejo neposredno strokovno delo z osebami, katerim so naložene skupnostne sankcije, centralna enota pa skrbi za usklajeno delovanje probacijskih enot, izobraževanje kadra in širši razvoj probacije. Probacijski uslužbenci so strokovni delavci z znanji in izkušnjami s področja socialne pedagogike, socialnega dela, pedagogike, psihologije, prava, varstvoslovja in drugih ved.

Naziv probacijske enote
Probacijska enota Ljubljana PE LJ Glinška ulica 3, 1000 Ljubljana 01 25 27 730 [email protected]
Probacijska enota Maribor PE MB Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor 02 88 50 280 [email protected]
Probacijska enota Celje PE CE Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje 03 49 00 420 [email protected]
Probacijska enota Koper PE KP Ferrarska ulica 5a, 6000 Koper 05 62 57 560 [email protected]
Probacijska enota Novo mesto PE NM Seidlova cesta 3, 8000 Novo mesto 07 33 24 680 [email protected]

Probacijske enote v skladu z Zakonom o probaciji izvršujejo naslednje probacijske naloge:

  1. priprava poročila državnemu tožilcu za odločitev o odstopu ovadbe ali obtožnega predloga v postopek poravnavanja in pripravo sporazuma,
  2. priprava poročila državnemu tožilcu o storilcu za odločitev o uvedbi pregona ali za pripravo navodil ter določitev nalog v primeru odložitve kazenskega pregona,
  3. priprava in vodenje naloge odprava ali poravnave škode pri odloženem kazenskem pregonu,
  4. priprava poročila za sodišče zaradi odločitve o izbiri kazenske sankcije in varstvenega nadzorstva,
  5. izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom,
  6. izvrševanje varstvenega nadzorstva pri pogojnem odpustu z varstvenim nadzorstvom,
  7. izvrševanje hišnega zapora,
  8. organizacija, vodenje in nadzor izvrševanja dela v splošno korist,
  9. sodelovanje z zavodom za prestajanje kazni zapora pri načrtovanju pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom.

Pri izvrševanju probacijskih nalog Uprava za probacijo sodeluje s številnimi deležniki, kot so: državno tožilstvo, sodišče, zavodi za prestajanje kazni zapora, policija, centri za socialno delo ter z izvajalci sankcij, ki so javne ali zasebne organizacije ali skupnosti v katerih se izvršuje delo v splošno korist.

Uprava za probacijo s strokovno obravnavo osebam, ki so v probacijo vključene po kazenskem zakoniku, nudi pomoč pri identifikaciji vzrokov, ki so vplivali na storitev kaznivega dejanja, pri njihovem odpravljanju, pomoč pri razreševanju osebnih stisk in težav, pomoč pri urejanju življenjskih okoliščin in vzpostavljanju sprejemljivih oblik vedenja. Prav tako organizira, vodi in nadzoruje izvrševanje dela v splošno korist po zakonu, ki ureja prekrške.

Uprava za probacijo je v letu 2019 prejela priznanje od Evropskega probacijskega združenja (Confederation of European Probation – CEP), in sicer za 2. mesto (runner – up) v kategoriji razvoja nacionalnih probacijskih služb za posebne dosežke pri razvoju skupnostnih sankcij. S tem priznanjem je bilo potrjeno, da je Slovenija naredila velik napredek na področju izrekanja in izvrševanja skupnostnih sankcij, kajti v treh letih je bil sprejet Akcijski načrt ustanovitve probacije, sprejet Zakon o probaciji (ZPro) (UL 27/17), sama nacionalna služba pa je pričela z delovanjem aprila 2018. Tako je Slovenija vsega v štirih letih uspela razviti nacionalni sistem izvrševanja skupnostnih sankcij, ki so ga prepoznali v Evropi kot primer dobre prakse na področju razvoja probacijskih služb.

Uprava za probacijo si prizadeva uresničevati zastavljene cilje, predvsem na področju razvoja in implementacije skupnostnih sankcij ter razvoja probacijske stroke, ki bo skupaj s skupnostjo izvajala programe za storilce kaznivih dejanj s ciljem uspešnega vključevanja v družbo.

Več informacij na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-probacijo/

Avtor: Uprava za probacijo

Uprava za probacijo
Pomakni se na vrh