SOCIALNI PEDAGOGI

Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja s proučevanjem položaja prikrajšanih ljudi, ki imajo težave z lastnim uveljavljanjem in vklapljanjem v družbeno življenje ali pa kršijo družbene norme.

Naloga socialnih pedagogov je integracija »drugačnih« posameznikov ali skupin v širšo socialno skupnost. Pri tem pa se opiramo na močne točke posameznika in njegovega ožjega ter širšega okolja.

Študij socialne pedagogike je možen na pedagoški fakulteti v Ljubljani in na Primorskem.

Kompetence socialnih pedagogov:

 1. Sodelovalno delo v več disciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, elevacijskih skupinah. Empatičnost in komunikacijska odprtost.
 2. Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov.
 3. Organizacijske in vodstvene sposobnosti.
 4. Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije. Razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in drugih kultur in subkultur; sposobnost ne obsojajočega dela. Poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov. Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja ter njihovo preprečevanje. Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskrimininativno delo, multikulturnost.
 5. Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih vzrokov.
 6. Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika.
 7. Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, obvladovanje profesionalno etičnih vprašanj.
 8. Interdisciplinarno povezovanje vsebin.
 9. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.
 10. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje.
 11. Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in delovanje. Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike, ozaveščanje lastne institucionalne vpetosti. Zavzemanje za spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe uporabnika oz. skupine.
 12. Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela. Obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje intervencijskih programov.
 13. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih).
 14. Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialno pedagoškega dela.
 15. Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno pedagoškega dela (preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno integrativnega, itd.).
 16. Strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v obstoječih socialnih pogojih. Sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi socialnimi skupinami.
 17. Izven institucionalno in skupnostno delo.
 18. Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov (npr. projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin samopomoči, itd.).
 19. Socialno marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje socialno pedagoških načel javnosti).
 20. Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost.
 21. Zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj, motiviranost za supervizijske in intervizijske oblike dela. Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega usposabljanja.
 22. Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe razvoja prakse.

Socialne pedagoge najdemo v vseh sferah družbe:

Javni sektor: po vsej vzgojno-izobraževalni vertikali: od vrtca do šol, preko dijaških domov, v vzgojnih zavodih in v prevzgojnem domu do ljudskih univerz; v socialno varstvenih zavodih, pa tudi v penoloških ustanovah, kot sta zapor in prevzgojni dom, in zagotovo še kje drugje.

V javnem sektorju se socialni pedagogi lahko zaposlijo kot:

 • vzgojitelj v dijaških domovih, vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, prevzgojnem domu;
 • svetovalni delavec v vzgojno-izobraževalnih zavodih in v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami;
 • strokovni delavec na Upravi za probacijo;
 • vzgojitelj za izvajanje dodatne strokovne pomoči v šoli in v programu za predšolske otroke;
 • učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj;
 • učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja;
 • učitelj individualne in skupinske pomoči za izobraževanje posebej nadarjenih učencev in učencev z učnimi težavami;
 • učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč;
 • strokovnjak za področje dela s starostniki …

Predstavitev iz prakse:

socialni pedagogi – mobilna služba – OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO

Socialna pedagoginja v svetovalni službi v srednji šoli

socialna pedagoginja Neja K. – učni listi, vaje, igre …

Predstavitev poklica socialnega pedagoga za bodoče študente – podkast

Nevladni sektor: strokovni delavec na področju sociale, socialnega managementa in v nevladnih organizacijah, kakor tudi na področju zdravstva.

Najdemo jih v različnih društvih od Zveze prijateljev mladine do Kraljev ulice.

Zasebni sektor: Vse več socialnih pedagogov se odloča tudi za samostojno podjetniško pot.

Nekaj povezav do socialnih pedagogov v pridobitni dejavnosti:

Pomakni se na vrh